Terug naar vacatures

Lid Raad van Toezicht (Innovatie en digitalisering)

Functiecategorie Management en ondersteuning
Opleidingsniveau WO
Uren uren en contractvorm in overleg
Plaats Trajectum
Solliciteren tot 01-11-2021

De organisatie

Stichting Trajectum biedt professionele en wetenschappelijk onderbouwde behandeling en begeleiding aan mensen met een lichte verstandelijke beperking en onbegrepen en risicovol gedrag, al dan niet met een forensische achtergrond en veelal met complexe, meervoudige problematiek. Uniek is dat Stichting Trajectum dit organiseert in een keten van hulpverleningsvormen om een cliënt zo passend mogelijk te begeleiden. Stichting Trajectum hanteert voor de doelgroep geen uitsluitingscriteria. De organisatie biedt iedere cliënt een behandelings- en/of begeleidings- en/of activiteitenplan op maat. Dit doet men niet alleen binnen de eigen organisatie, maar ook in nauwe samenwerking met andere organisaties. Met het ketenzorgmodel wil Stichting Trajectum bereiken dat cliënten beter in staat zijn op een verantwoorde en aanvaardbare manier te functioneren in de maatschappij. De aanpak van Stichting Trajectum staat nationaal en internationaal goed aangeschreven en de organisatie kan dan ook worden beschouwd als een vooraanstaande specialistische zorgaanbieder in Nederland. 

Stichting Trajectum is op zoek naar een 

LID RAAD VAN TOEZICHT

(PROFIEL: INNOVATIE EN DIGITALISERING) 

Algemene profieleisen Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van Trajectum. De Zorgbrede Governancecode 2017 wordt nageleefd en de daarin genoemde zeven principes voor governance zijn ook leidraad voor de Raad van Toezicht. 

Profielschets lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht functioneert als een team. De afzonderlijke leden vullen elkaar zodanig aan dat zij gezamenlijk de taak van Raad van Toezicht goed kunnen uitoefenen. De profielschets valt uiteen in eisen die aan alle Raad van Toezichtleden gesteld kunnen worden en aan eisen die aan een of meer leden gesteld kunnen worden. 

Algemene eisen

Algemene eisen die aan alle Raad van Toezichtleden gesteld moeten worden zijn:

 • beschikken over een academisch werk- en/of denkniveau;
 • beschikken over soepele sociale vaardigheden en verbindend vermogen;
 • bestuurlijke ervaring dan wel ervaring als toezichthouder (kennis van het functioneren van een professionele organisatie);
 • op strategisch niveau kunnen opereren (het vermogen tot oordelen op basis van kennis van hoofdlijnen en zonder kennis van details);
 • inzicht hebben in de zorgsector (verstandelijk gehandicaptenzorg, forensische ggz, justitie) en de zorgverlening en de ontwikkelingen hierin;
 • affiniteit hebben met en betrokkenheid bij de cliënten van Trajectum en op de op hen toegesneden zorg en zorgorganisatie;
 • de doelstelling van Trajectum kunnen onderschrijven;
 • tijd en energie ter beschikking hebben en willen stellen;
 • een brede maatschappelijke betrokkenheid hebben en het participeren in daarmee samenhangende netwerken;
 • respecteren van en affiniteit hebben met de levensbeschouwelijke, maatschappelijke, sociale en ethische vraagstukken die binnen Trajectum kunnen spelen. 

Daarnaast zal de Raad van Toezicht als team over de kennis en kunde moeten beschikken om de taken daadwerkelijk te kunnen uitoefenen. Dit impliceert dat elk lid van de Raad van Toezicht afzonderlijk aan minimaal één, maar bij voorkeur over meerdere, van de hierna genoemde functie-eisen beschikt:

 • op strategisch niveau toezicht uitoefenen;
 • als klankbord en adviseur voor de Raad van Bestuur optreden;
 • de statutaire taken vervullen, waartoe behoren;
 • het benoemen van de accountant;
 • het goedkeuren van begrotingen en jaarrekeningen;
 • het goedkeuren van het meerjarenbeleidsplan;
 • het goedkeuren van strategische samenwerking. 

Afgezien van de collectieve verantwoordelijkheid moeten tenminste enkele leden van de Raad van Toezicht:

 • in staat zijn als werkgever van de Raad van Bestuur op te treden;
 • inzicht hebben in en kennis hebben van de regeling van de besturing (hiermee wordt bedoeld het instrumentarium waarvan bij het besturen en toezicht houden gebruik kan worden gemaakt). 

Specifieke eisen

Als laatste element in de profielschets zijn er de specifieke eisen die aan een lid van de Raad van Toezicht kunnen worden gesteld. Deze zijn medeafhankelijk van de samenstelling van de Raad van Toezicht en van de ontwikkelingsfase waarin de organisatie zich bevindt. In de loop van de tijd kan de behoefte aan deze expertise veranderen. 

In de huidige situatie dienen de volgende kennisgebieden (en hiermee samenhangende netwerken) in de Raad van Toezicht vertegenwoordigd te zijn:

 • (forensische) gedragswetenschappen, medische c.q. psychiatrische expertise;
 • kennis van (gevolgen van) psychopathologie en van (evidence based) behandelen;
 • financieringsvraagstukken (financieel-economische zaken);
 • algemene kennis van bedrijfsvoering, innovatie en digitalisering binnen complexe organisaties;
 • kwaliteit van zorg binnen in de care sector (in het bijzonder de verstandelijk gehandicaptenzorg). 

Bij voorkeur zijn de leden van de Raad van Toezicht evenwichtig samengesteld uit mannen en vrouwen. 

Solliciteren

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners, in de persoon van Lidewij Geertsma. Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopartners.nl, hier vindt u ook de volledige profielschets. 

Aanvullende informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.trajectum.nl

 

Ben jij de perfecte match?

Ben jij de perfecte match?

Emilie
Corporate Recruiter Trajectum
eroke-vanhouwelingen@trajectum.info Bel + 31 (0)6 15 92 53 07
Lidewij Geertsma (Wesselo & Partners)
Terug naar alle vacatures binnen Management en ondersteuning

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar je blijft anoniem. Als je verder surft accepteer je onze cookies.